Disclaimer

De website (https://www.immohuysman.be) (hierna “de Website”) is eigendom van Huysman Promoties NV (hierna “Immo Huysman” )

Contactgegevens

Naam: Immo Huysman
Adres: Stationsstraat 83, 9900 Eeklo
Telefoonnummer: 09 376 14 15
E-mailadres: info@immohuysman.be
Ondernemingsnummer: BE0446 279 281
Rechtspersonenregister: Gent

Algemeen

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze Website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.

De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld worden.

Immo Huysman behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de Gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Registratie

Registratie kan noodzakelijk zijn. De Gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op onze Website dient zich dan te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat Immo Huysman volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

Registratie door een minderjarige (-18 jaar) is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

De Gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden.

Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de Gebruiker niet toegelaten zijn Gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Immo Huysman. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De Gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn Gebruikersprofiel melden aan Immo Huysman. Immo Huysman zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

- Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.

- De Website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

- Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

- Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.

- Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Maatregelen

Immo Huysman behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Immo Huysman behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Immo Huysman beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Immo Huysman de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de Website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Immo Huysman binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Immo Huysman zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. De Gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Elk gebruik dat de Gebruiker maakt van de informatie op de Website is volledig op eigen risico.

Immo Huysman besteedt veel aandacht en zorg aan haar Website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Immo Huysman niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de Gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder.

Immo Huysman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de Website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit een zware fout of herhaaldelijke fouten veroorzaakt door de Website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien Immo Huysman gewaarschuwd werd voor deze schade. Immo Huysman kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem. Immo Huysman is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar Website.

Immo Huysman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website.

Immo Huysman kan ten allen tijde de inhoud van de site (links inbegrepen) zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. Immo Huysman geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voorvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Immo Huysman kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Immo Huysman verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Immo Huysman en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Immo Huysman (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Immo Huysman of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Immo Huysman. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

Bescherming van persoonsgegevens

Immo Huysman hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de Gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en informatieverstrekking. Door zijn of haar persoonsgegevens aan Immo Huysman te verstrekken geeft de Gebruiker aan Immo Huysman uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Immo Huysman verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Gebruikers, op basis van de gegevens die zij haar op de Website dan wel door het invullen van een contactformulier of via een e-mailbericht hebben meegedeeld. Immo Huysman verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet Immo Huysman hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten van Immo Huysman worden gebruikt met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven en/of informatieve e-mails en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om u gevraagde informatie te bezorgen. Immo Huysman gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De Gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar Immo Huysman, Stationsstraat 83, 9900 EEklo, contact@huysmanbouw.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de Gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Immo Huysman kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de Website gekomen is of waarlangs de Gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor Immo Huysman mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de Gebruikers.

Voor verder informatie over de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen wij je graag door naar onze Privacyverklaring. 

gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende Gebruiker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker op andere websites na te gaan. De internetbrowser laat de Gebruiker toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de Gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de Gebruiker de cookies nadien van zijn of haar harde schijf verwijdert. De Gebruiker kan hiervoor de help-functie van de internetbrowser raadplegen.

Deze Website maakt o.a. gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies" om de Website te helpen analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn of haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Immo Huysman wijst de Gebruiker er echter op dat hij of zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kan benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft de Gebruiker de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over onze cookies vind je in onze Cookie Statement te vinden op onze website.

Diverse bepalingen

Immo Huysman behoudt de vrijheid om de Website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement (gerechtelijk arrondissement).