Privacy verklaring

In deze verklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze onderneming op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

NV HUYSMAN PROMOTIES

Adres: Stationsstraat 83, 9900 Eeklo

 KBO 0.446.279.281 RPR Gent.

Tel: 09.376.14.15

E-mail: contact@huysmanbouw.be

Voor informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via de hogervermelde contactgegevens. 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens en over welke gegevens gaat het ?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op informatie over vastgoedprojecten, het voorbereidend werk met het oog op het sluiten van koop-/aannemings-/huurovereenkomsten en het sluiten zelf van dergelijke overeenkomsten alsmede het uitvoeren ervan.

Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. 

Wij verwerken de  gegevens die u ons naar aanleiding van uw contact met ons meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. 

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de diensten waarvoor u op ons een beroep doet, en zullen derhalve indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden worden gedeeld met derden (zie verder).

Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u onze website raadplegen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.  

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van vastgoedcontracten en de promotie van andere producten en diensten van onze onderneming & verwante ondernemingen. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers/onderaannemers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers/onderaannemers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door onze onderneming?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming en/of de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de overeenkomsten die u met ons heeft gesloten. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Doch zullen bepaalde gegevens mogelijks worden meegedeeld aan en verwerkt door derden voor bepaalde diensten waarvoor wij op hen beroep doen (architecten, notarissen, IT, boekhouding, onderaannemers, leveranciers etc..). 

Ook kunnen gegevens worden gedeeld met andere ondernemingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn met onze onderneming.

Uiteraard dienen ook deze derden zich te houden aan de privacyregelgeving en kunnen de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven buiten de EER.

Hoelang worden de gegevens door ons bewaard?

De gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.

Over het algemeen gaan we uit van een bewaringstermijn van 30 jaar, behoudens andersluidende wetgeving of noodzaak.

Beveiliging

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen elke niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Echter in geen geval kan onze onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, eventueel, laten verbeteren, beperken of wissen en U kan zich uiteraard te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Daartoe volstaat het dit aan te vragen via hogervermelde contactgegevens, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie 1 - 24 mei 2018